Veel gestelde vragen

 

1. Waarom online aanmelden?
Het online aanmeldingssysteem is objectief en transparant. Het geeft elk kind evenveel kans om naar zijn of haar school van voorkeur te gaan. Kamperen of aan de telefoon hangen hoeft niet meer, u krijgt nu enkele weken de tijd om online aan te melden.

 

2. Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?
Neen. Met de aanmelding geeft u aan in welke school u uw kind graag wil inschrijven. Krijgt uw kind na de aanmelding een plekje toegewezen in deze school, dan ontvangt u een e-mail en/of brief met daarin een ticket. Met dit ticket kunt u, na afspraak met de school, uw kind effectief inschrijven.

 

3. Hoe weet ik of mijn zoon / dochter een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is?
Een indicatorleerling voldoet aan één of beide van deze voorwaarden:
- Als uw kind of uw gezin een schooltoelage ontving in het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021.
- Als u als moeder geen diploma secundair onderwijs hebt of geen studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
Een niet-indicatorleerling voldoet aan geen enkele van deze voorwaarden.

 

4. Hoe zeker is de schoolkeuze?
Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Die verdeling gebeurt op basis van schoolkeuze en woonafstand van de school.

 

5. Wat moet ik doen als ik geen computer of internet heb?
U kan op verschillende plaatsen terecht wanneer u geen computer heeft of hulp nodig heeft bij het aanmelden. Dit kan na telefonische afspraak in de Lindenlaanschool of de Oogappel zelf, op de dienst Onderwijs of in het Sociaal Huis.

 

6. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden (1 maart vanaf 12 uur tot en met 28 maart, 12u ’s middags).

 

7. Kan ik verschillende kinderen van dezelfde leefentiteit aan elkaar koppelen tijdens het digitaal aanmelden zodat zij zeker dezelfde school toegewezen krijgen?

Aanmeldingen van verschillende leerlingen aan elkaar koppelen kan niet.
Bij kinderen van dezelfde leefentiteit, als de ouders deze kinderen wensen in te schrijven in hetzelfde jaar en slechts één van de kinderen ingeschreven kan worden omwille van de capaciteit mag de school deze leerlingen in overcapaciteit opnemen. De school is dit echter niet verplicht.

 

8. Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID of identiteitskaart (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden.9. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) die reeds ingeschreven zijn en kinderen van personeel van de school hebben voorrang voor inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel.
Bij onvoldoende plaatsen van kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.
Voor iedere school wordt, na inschrijven van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de 1ste plaats volgens schoolkeuze en in de 2de plaats woonafstand tot de school.
Deze rangorde bestaat uit 2 kolommen: indicator en niet- indicatorleerlingen. Voor iedere kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden. Hoeveel plaatsen dit zijn per school kan u terugvinden bij de rubriek ‘vrije plaatsen’. Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

 

10. Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van eenzelfde leefentiteit’?
Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

• broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats ("domicilie") hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

 

11. Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van personeel’?
Na de leerlingen van dezelfde leefentiteit hebben de kinderen van personeelsleden bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in de school waar het betrokken personeelslid werkt en ook in de scholen waar de inschrijvingen van de ene naar de andere school doorlopen. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent, dit kan een klusjesman, een leraar, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of logopedist zijn.

Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is evenmin van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:


1° personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;

2° personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.
Aanvullende vragen;


12. Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Wat doe ik?
Een rijksregister is nodig om uw kind zelf aan te melden. Indien uw kind niet beschikt over een rijksregisternummer, dan contacteert u de dienst Onderwijs. Deze zal uw kind aanmelden voor de door u gekozen school. 


DIENST ONDERWIJS BEVEREN
Stationsstraat 2
9120 Beveren
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be


13. Welk adres geef ik op?
Het domicilie-adres van het kind.
Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister.


14. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?
Neem contact op met de dienst Onderwijs via:

DIENST ONDERWIJS BEVEREN
Stationsstraat 2
9120 Beveren
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be

 

15. Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?
Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

16. Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?
De plaats is geldig tot en met 7 oktober 2021.


17. Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?
Gelieve volgende documenten er bij te nemen bij de inschrijving:
• Uw ticket voor inschrijving in de school
• Indien u dit hebt ook de kids-ID of identiteitskaart van uw kind
• Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
• Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage


18. Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?
U kan terecht bij de dienst Onderwijs. Deze zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie (zie volgende vragen). Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten

DIENST ONDERWIJS BEVEREN
Stationsstraat 2
9120 Beveren
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be

 

19. Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?
Deze is samengesteld uit: ambtenaar Flankerend Onderwijsbeleid, beleidsmedewerker Onderwijs, algemeen directeur gemeentelijk onderwijs, directie Lindenlaanschool, directie de Oogappel, LOP deskundige Onderwijszone Sint-Niklaas.

 

20. Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperioden?
Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.

 

21. Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperioden?
De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.
De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.
Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.